Duyurular

01 Şubat 2020 Tarihli Toplantı

01 Şubat 2020 Tarihli Toplantı gerçekleşmiş, aşağıdaki gündem maddeleri ele alınmıştır.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanının belirlenmesi, 

    (Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter, 1 Oy Toplama Memuru)

2. Bir önceki toplantı olan 07 Aralık 2019 tarih ve 192 sayılı Olağan toplantıya ait “tutanak” ile “Alınmış Kararlar”ın okunması, onaylanması ve imzalanması,

3. Gündemin tasvibe sunulması,

4. Geçen 2 aylık dönem ile ilgili olarak Genel Sekreterlikçe verilecek bilgilerin açıklanması,

5. 2019 yılı Gelir-Gider hesaplarının görüşülmesi; Denetleme Kurulu raporunun okunması ve Genel Sekreterin ibrası,

6. Üye kuruluşların 2020 yılı katkı paylarının tesbiti ve 2020 yılı Bütçe taslağının görüşülerek kabulü,

7. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili taslak (İç Yön.Madde 22) hakkında üye kuruluşların görüş ve önerilerinin tesbiti ve taslağın nihai şeklinin kabulü,

8. Galatasaray Eğitim Kurumları ile ilgili bilgi verilmesi.

9. Forum 2020 ile ilgili genel görüşme.

10. Üye kuruluşların kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Kurula sunacakları bilgilerin yazılı veya sözlü olarak açıklanması,

11. Dilekler / Öneriler.